Sakramenty

I Synod Diecezji Kaliskiej

Aneks 19 

Instrukcja „Przynależność parafialna i szafarstwo Sakramentów”

Sakramenty powinny być udzielane w parafii przynależności

Racje prawne

Wierni powinni być przygotowywani do sakramentów i  je otrzymywać w  zasadzie w  parafiach, do których należą. Wynika to z  norm, jakie podaje Kodeks Prawa Kanonicznego odnośnie sakramentów: Chrztu, Bierzmowania, Eucharystii (I Komunia św.), Namaszczenia Chorych, Małżeństwa.

Racje duszpasterskie

Parafia zapewnia trwały udział w życiu Kościoła. Udział ten wyraża się zwłaszcza w uczestnictwie we Mszy św. niedzielnej.Świecki katolik ma najpełniejszy przystęp do rzeczywistości Kościoła w parafii. Na proboszczu parafii spoczywa odpowiedzialność i  obowiązek odnośnie do zorganizowania i  przebiegu przygotowania do sakramentów. On też podejmuje decyzję, czy ktoś jest wystarczająco przygotowany i może być dopuszczony do danego sakramentu.

  1. Pierwsza Komunia święta w parafii przynależności

Dzieci powinny przystępować do I  Komunii św. w  swoich parafiach, również wówczas, kiedy na lekcje religii uczęszczają w szkole położonej na terenie poza parafią ich przynależności. W parafii uczestniczą bowiem we Mszy św. niedzielnej, dzięki czemu na trwałe wkorzeniają się we wspólnotę Kościoła, poznają ją i wychowują się do regularnego udziału w jej życiu, zwłaszcza we Mszy św. w niedzielę. Nie zabezpiecza tego grupa szkolna, która przez pewien czas może dać nawet głębsze przeżycie wiary, lecz w dłuższej perspektywie niesie niebezpieczeństwo zaniechania życia religijnego. Grupa szkolna kończy się bowiem z  chwilą ukończenia szkoły. Wówczas brak wkorzenienia w  parafię może przejawić się w  utracie więzi z  Kościołem, zwłaszcza przez permanentną absencję na Mszy św. Niedzielnej

Najbliższe wydarzenia związanie z I Komunią Świętą
w parafii św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim maj 2017 r.

 

  1. 13 listopad 2016 r.: poświęcenie książeczek I Komunijnych na Mszy Świętej o godz. 10 45. Rodzice nabywają książeczki we własnym zakresie.
  2. 19 listopad 2016r.: konferencja dla dzieci przystępujących do I Komunii Świętej. Konferencja odbędzie się w auli Domu Katechetycznego
    o godz. 10.00 i potrwa ok. 45 min. Po spotkaniu na krótkie spotkanie zapraszamy rodziców.
  3. 11 grudzień 2016r.: poświęcenie medalików na Mszy Świętej
    o godz. 10 45. Rodzice nabywają medaliki we własnym zakresie.

 

III. Pierwsza Komunia święta poza parafią przynależności

Jeśli istnieją poważne racje, aby dziecko przystąpiło do I Komunii poza parafią swej przynależności, można na to się zgodzić bez osobnego odnoszenia się do Kurii lub Biskupa diecezjalnego. Wówczas proboszcz a quo winien na piśmie zaświadczyć proboszczowi ad quem, że dziecko spełnia wymogi i  jest przygotowane do przyjęcia I  Komunii św. Jeżeli natomiast w zaświadczeniu stwierdzi, że nie jest przygotowane, wtedy proboszcz ad quem bierze odpowiedzialność za przygotowanie dziecka i  on podejmuje decyzję, kiedy dziecko może przystąpić do I Komunii św. O fakcie Komunii powinien powiadomić proboszcza a quo.

 

  1. W sposób podobny należy postępować przy udzielaniu innych

Sakramentów